Resultater

Hvorfor bliver indeklimaet tørt om vinteren?


Om vinteren oplever mange at slimhinderne i næse og svælg tørrer ud og at trægulvene i kontorer og beboelser slår revner.

Årsagen skal findes i rumopvarmningen, der sammen med udeluftens lave vandindhold giver en lav relativ luftfugtighed.

Nedenstående skema (fig.1) viser sammenhængen.

For rum på 100 m2.

Hvor meget vand skal der til?

Hvis man ønsker at holde en relativ rumfugtighed på 50% RF, skal der i et rum på 100 m2 (250m3) uden ventilation tilføres de vandmængder pr. time som er anført i ovenstående skema.

Hvis rumtemperaturen er højere end 20°C bliver den relative fugtighed lavere, og der skal bruges mere vand.

Typisk falder den relative fugtighed 6% pr. grad temperaturen hæves (ved 100% RF og 3% ved 50%RF). Stiger temperaturen eksempelvis fra 20 til 21°C ved 50% RF falder den relative lugtfugtighed fra 50 til 47%RF.

Træ – et levende materiale

Hvor meget svinder træ?

Træarter med høj densitet (tungt træ) svinder i reglen mere end arter med lav densitet.

I praksis er der ofte brug for at beregne hvor meget, et tværmål ændrer sig, når træfugtigheden ændrer sig som følge af almindelig brug.

Som et realistisk gennemsnit for en række almindeligt anvendte træarter kan der i de praktiske beregninger regnes med, at en ændring på én træfugtprocent medfører et svind i dimensionen på ca. 0,15% (1,5 mm/m) radialt og ca. 0,30%
(3,0 mm/m) tangentielt.

Til beregning af udvidelse kan anvendes samme procentsatser, som er angivet for svind. Hvis træemnet er planskåret eller spejlskåret, kan de to svindprocenter anvendes direkte.

I praksis ligger årringene i massive brædder og stave dog som en mellemting mellem spejlskåret og planskåret. Derfor kan der for de fleste træarter anvendes et middeltal på 0,22% (2,2 mm/m) mellem de to retninger.

For laminerede og pressetørrede produkter er svindprocenterne mindre end for almindeligt savskåret træ. For de fleste laminerede trægulve vil svindet på grund
af den krydslaminerede opbygning kun være ca. 0,1% (1,0 mm/m) pr. procent ændring i træets fugtindhold.

Den viste kurve (fig. 2) som også kaldes en sorptionsisoterm, beskriver den sammenhæng der er mellem den relative luftfugtighed og træets indhold af vand.

Ved hjælp af kurven kan vi f.eks. se at træets vandindhold svinder 4% – nemlig fra 10 til 6% vandindhold – når den relative luftfugtighed ændrer sig fra 50 til 25% RF. Jævnfør ovennævnte vil disse 4 procents ændring betyde, at et trægulv svinder 4,0 mm pr. meter gulv.

Såfremt man ønsker at undgå disse svindrevner, er installation af en befugter nødvendig.

Anderberg Klima A/S leverer befugtere til små og store løsninger, både med manuel og automatisk vandpåfyldning.