Afugtning i kirker

Undgå skimmel og mug i uopvarmet kirke

Fugt i kirken?


Er der for høj fugt i kirken?
I kirkeministeriets cirkulære nr. 12050 af 18/8-1993 anbefaler man at holde en relativ fugtighed i kirken på mellem 50% og 80%RF og en temperatur når kirken ikke er i brug på maksimum 8°C for ”Periodevist opvarmet kirker” og maksimum 15°C for ”Vedvarende opvarmede kirker”. I cirkulæret anbefales det at fugtigheden styres ved at ændre på temperaturen. Men selv med de bedste hensigter løser det ikke problemet hele året.

Den relative fugtighed kan sagtens nå op på 80 – 90 %RF i de måneder hvor den udendørs temperatur er højere end 8 henholdsvis 15°C, med risiko at der kommer borebiller og skimmelsvamp. Skimmelsvampe i en bygning medfører risiko for at personer, der opholder sig i bygningen, får helbredsproblemer (læs her… Teknologisk Institut). Skimmelsvamp findes overalt i naturen og der hvor fugtigheden er høj lever den – ude som inde. Er den relative fugtighed over 80-85 %RF så er det kun et spørgsmål om tid før
væksten går i gang. Se nedenstående figur.

Kan man ikke bare lufte ud?

Nogle tænker at det vil gavne at lufte kraftigt ud for at slippe af med fugten. Men en stor del af året – nemlig i sommerhalvåret – gør det kun ondt værre, idet varm fugtig udeluft kan give meget høje relative fugtigheder i en kold kirke. Der er oven i købet mulighed for direkte kondensdannelse. Så i mange tilfælde vil en anskaffelse af en affugter komme på tale. Men det skal naturligvis ske med stor forsigtighed. Anderberg Klima har arbejdet med problematikken i mange år og har erfaringen til at præsentere den optimale løsning.

En for voldsom affugtning kan føre til afskalning af kalkmalerier p.g.a krystalisering af salte. Så det er vigtigt at fugtniveauet i kirken er konstant, da store og mange udsving i den relative fugtighed sætter skub i afskalningen. Læs mere herom i ”Kirkernes rumklima og bevaringsforhold” forfattet af kirkeministeriets varme- energi- og klimakonsulent: Seniorrådgiver Poul Klenz Larsen, Nationalmuseet. Her beskrives problemet indgående. Vi har flere løsningsmuligheder som vi vil præsentere her:

1. Den bedste og mest gennemgribende løsning

Hvis det er muligt at finde et loftrum f.eks. oven over hvælvingerne eller over våbenhuset, hvor man kan installere en permanent DST adsorptionsaffugter, vil det give det bedste resultat. Det kræver at man kan finde en måde at komme ind i kirkerummet med den tørre luft, via en lille kanal. Desuden skal affugterens varme og fugtige regenerationsluft kunne sendes ud af loftsrummet på forsvarlig vis, f.eks. gennem en eksisterende rist i ydervæggen.

Adsorptionsaffugteren er valgt da den kan arbejde ved de lave temperaturer som hersker i kirken om vinteren. Ved orglet er opsat en hygrostat der styrer affugteren samt en afbryder så organisten kan slukke for affugteren under de kirkelige handlinger. Selv om affugteren er relativ støjsvag, kan den alligevel forstyrre roen i kirken.
Denne løsning finder vi er den bedste. Affugteren passer sig selv og kræver derfor ikke opmærksomhed fra personalet, der derved frigøres til andre opgaver.

2. Den mobile løsning til ”Periodevist opvarmede kirker”

Dette er også en adsorptionsaffugter, men en model med indbygget luftkølet kondensator fabrikat DST AquaSorb. Det betyder at fugten i luften kondenseres til vand som via den indbyggede pumpe pumpes direkte til et afløb. I Brarup kirke var man så heldige at der var en udluftningsrist der førte lige ud til en tagbrønd.
Affugteren er udstyret med hjul så kirketjeneren kan trille den væk i forbindelse med aktivitet i kirken. En tilsluttet hygrostat sørger for at holde den rette fugtighed.

Efter aftale med kirkeministeriet og Nationalmuseet klimakonsulent bliver fugten holdt konstant på 65%RF. Dette er et kompromis mellem at holde kirken tør, men ikke så tør at det går ud over kalkmalerierne som kirken er så herligt velforsynet med.

Kirken havde tidligere en kondensaffugter som, på grund af den lave temperatur i kirken (ned til 8°C), flere gange frøs til is på kølefladen. Dette var naturligvis en uholdbar løsning hvorfor vi valgte at levere denne type adsorptionsaffugter der kan klare opgaven uden problemer selv i frostvejr. Affugteren kan også leveres med et praktisk håndtag og store massive gummihjul, som det ses på dette foto. Håndtaget kan klappes ned.

3. Den traditionelle løsning til den ”vedvarende opvarmede kirke”

En kondensaffugter med beholder til at opsamle kondens fra affugteren er en nem og hurtig løsning. AERIAL 750 eller 780 har tilstrækkelig stor kapacitet til at den også kan affugte ved 15 °C. Man må påregne at affugteren skal tømmes for vand ca. 3 – 4 gange i ugens løb.

Affugteren findes også i en udgave med pumpe (midterste foto). Slangen skal så føres til et egnet afløb i nærheden. Nogle kirker har en vask med afløb. Andre kirker må trække slangen ud gennem et vindue eller dør. Store hjul gør at den er let at transportere når der skal være kirkelige handlinger. En indbygget hygrostat sørger for at fugtigheden holdes konstant.

Vi anbefaler denne løsning såfremt kirken kan holdes opvarmet til min. 10°C

Hent hele teksten her som pdf…2,8Mb